Antalya bilişim suçları avukatı; cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik iletişim araçları ya da pos cihazı gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suçlarda hukuk danışmanlığı veya dava vekilliği hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden avukattır. Bilişim suçları avukatının görev ve uzmanlık alanını doğru anlayabilmek için evleviyetle “bilişim” kavramını izah etmek gerekir. Bilişim; bilginin teknolojik ve elektronik araçlar kullanılarak transfer edilmesidir. Bilginin transferinde işlenen suçlar ise bilişim suçları olarak gruplandırılır.

Antalya bilişim suçları avukatı, başta ceza hukuku ve bilişim hukuku olmak üzere sair hukuk dalları üzerinde uzmanlık sahibidir. Zira bilişim suçları yalnızca bilişim hukukunda değil, ceza hukuku ve diğer hukuk disiplinlerinde de düzenleme alanı bulmuştur. Türk Ceza Kanunu m.243-245 “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı ile bilumum bilişim suçlarını hüküm altına almıştır. İşbu kanunun ifade edilen maddeleri uyarınca bilişim alanında işlenen suçlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Bilişim sistemine girme suçu | TCK m.243,
 • Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu | TCK m.244,
 • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu | TCK m.245,
 • Yasak cihaz veya program kullanma suçu | TCK.245/a.

Bilişim Suçlarında İhbar ve Şikâyet Usulü

Bilişim suçlarında ihbarın ve şikâyet nasıl, nereye ve ne şekilde yapılacağı soruları, bilişim hukuku avukatlarının sıkça muhatap olduğu sorular arasındadır. Bilişim suçlarının ihbarı ve şikayetine ilişkin uygulamada genellikle CİMER veya e – posta yolu kullanılmaktadır. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişiler bizzat veya temsilcileri üzerinden başvuru yapmak suretiyle soruşturma başlatabilir. Şikâyet ve ihbar neticesinde arzu edilen sonucun elde edilebilmesi için sürecin ciddiyetle takip edilmesi ve gereken müdahalelerin zamanında icra edilmesi mühimdir. Bu itibarla avukat yardımı almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Bilişim Suçları Avukatı Ne Yapar?

Antalya bilişim suçları avukatı; sürekli değişen ve dinamik bir hukuk dalı olan bilişim hukuku üzerine uzmanlık sahibi avukattır. Kendisini siber suçlardan korumak, siber suçlar nedeniyle hukuki, maddi veya manevi kayba uğramamak isteyen kişilere hukuk yardımı sağlar. Bilişim suçları dolayısıyla yaşanan zararın tam tazmini adına hukuki süreci takip eder. Antalya bilişim suçları avukatı, kişinin uğradığı bilişim suçlarına karşı hukuk önünde müdafaasını ve suç teşkil eden eylemleri icra edenlerin yargılanarak hak ettiği cezayı almasını sağlamak adına gerekli çalışmaları ifa eder. Bu kapsamda ifa edilen iş, işlem, dava ve hukuk danışmanlığı faaliyetleri şu şekilde ifade edilebilir;

 • İnternet üzerinden yaşanan ihlaller,
 • Erişim engeli, erişimin kaldırılması,
 • Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi,
 • Konuşmaların rıza dışı dinlenmesi, kayda alınması, ifşa edilmesi,
 • Özel hayata ilişkin verilerin rıza dışı ifşası,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, rıza dışı ifşa edilmesi,
 • Bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık, dolandırıcılık suçları işlenmesi,
 • E – ticaret uygulamalarına dair hukuk danışmanlığı,
 • Bilgi teknolojilerine ilişkin hukuk çözümleri,
 • KVKK kapsamında hukuk danışmanlığı.

Antalya Bilişim Suçları Avukatı Ücretleri

Antalya bilişim suçları avukatı ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen miktardan daha az olmamak kaydıyla avukat ve hukuk yardımı alan kişi arasında serbestçe belirlenir. Bilişim suçları avukatı, asgari ücret tarifesinde belirlenen miktarın altında olmamak kaydıyla dosyanın iş yükü, somut özellikleri ve koşulları göz önünde bulundurarak ücretlendirme uygular. Bu itibarla bilişim suçları avukatı tarafından talep edilecek ücretin somut dosya değerlendirilmeden ifade edilmesi isabetli olmayacaktır