Antalya gayrimenkul avukatı, taşınmaz hukuku olarak da bilinen gayrimenkul hukuku üzerine çalışmalar yapan, bu alandan doğan iş ve davalara hukuki danışmanlık ve dava vekilliği hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden avukattır. Yürürlükteki mevzuat gereği yalnızca bazı ceza davalarında avukat tutma mecburiyeti olduğu için gayrimenkul davalarının avukat ile takibi zorunlu değildir. Ancak uygulamada birçok örnekte görülmektedir ki; taşınmazları konu alan uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözümü sürecinde deneyimli ve uzman gayrimenkul avukatı desteği olmadığı takdirde maddi, manevi ve hukuki kayıplar yaşanmaktadır.

Gayrimenkul hukuku davaları birçok teknik boyutu tazammun eden oldukça kapsamlı davalardır. Bu itibarla dava taraflarının hatalı veya ihmali işlemlerde bulunması kuvvetle muhtemeldir. Öte yandan çok ufak bir hata dolayısıyla gerçekleşen usul hatası, davanın usulden kaybına zemin hazırlayabilir. Taşınmaz hukuku davalarının takibinde hukuk tekniğinin elzem olduğu aşikârdır. Bu bakımdan uzman hukukçu nezaretinde davanın takip edilmesi, muhtemel hataların ortadan kaldırılması suretiyle hukuki kayıpların yaşanmasına mâni olacak, davanın kısa sürede arzu edilen yönde sonuçlanmasını mümkün kılacaktır.

Gayrimenkul Avukatı Ne Yapar?

Taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıkların maddi, manevi ve hukuki kayba neden olmadan çözümlenmesi adına hukuk yardımı sağlayan avukat, gayrimenkul avukatı olarak adlandırılır. Türk Hukuk Sistemi, taşınmazlara dair takip edilecek hukuki süreci, kuralları ve prosedürü Gayrimenkul Hukuku çatısı altında tanzim etmiştir. Bu itibarla yetkin bir gayrimenkul avukatı, başta Türk Medeni Kanunu ve Tapı Kanunu olmak üzere güncel mevzuata hâkim olmalıdır. Bu sayede, hukuki temsilini üstlendiği kişinin haklarını ve menfaatini korur, arzu edilen mahkeme ilamının kısa sürede elde edilmesini sağlar. Taşınmaz hukuku avukatının görev aldığı başlıca dava türleri şu şekilde sıralanabilir;

  • İzale-i şüyu
  • Tapu iptal ve tescil davası
  • Kira alacaklarının tahsili ile kiracının tahliyesi
  • İpotek tesisi ve terkini
  • Kat mülkiyeti kanununa ilişkin muhtelif davalar
  • Men-i müdahale davası
  • Tasarrufun iptali davaları
  • Kiralananın tahliyesi davası

Gayrimenkul Avukatının Önemi

Gayrimenkul hukukunun düzenleme alanına giren konulara ilişkin dava dosyalarının mutlaka avukat tarafından takip edilmesi zorunlu değildir. Dava tarafları, mevcut davalarının takibini bizzat sağlayabilir. Fakat taşınmaz hukukunu konu alan davalar hukuki müktesebat ve hukuk tekniğinin yanı sıra derin mevzuat bilgisi gerektirir. Söz konusu yeterlilikleri haiz olmayan kişilerin hatalı veya ihmali işlemlerde bulunması, usul hataları nedeniyle hak, zaman ve menfaat kaybı yaşaması kuvvetle muhtemeldir.

Uzman gayrimenkul avukatı; güncel mevzuata hâkim, hukuki müktesebatı ve hukuk tekniği yüksek hukukçudur. Taşınmaz avukatı tarafından takip edilecek davalarda hatalı veya ihmali işlemlerin yaşanmasına mâni olunur. Bu sayede hukuki kayıp yaşanmadan davanın arzu edilen yönde sonuçlanması kuvvetle muhtemeldir.

Mülkiyet hakkının en mühim ve asli unsuru olan taşınmazlar, çeşitli nedenlerle ihtilaflara konu olabilir. Yaşanan ihtilafların hukuken çözülmemesi kişiler için büyük maddi kayıplara zemin hazırlar. Yanlış bir işlem nedeniyle telafisi güç kayıplar yaşanmaması adına derin bir hukuk bilgisi lazım gelir. Gayrimenkul hukukunu düzenleme altına alan hükümler mevzuat içerisinde dağınık var karmaşık bir yapıdadır. Bu durum, hatalı ve ihmali işlemlerin yaşanma ihtimalini önemli ölçüde artırır. Tüm bu gerekçeler göstermektedir ki, taşınmazı konu alan uyuşmazlıkların çözümünde avukat desteği son derece önemlidir.

Antalya Gayrimenkul Avukatı Ücretleri

Antalya gayrimenkul avukatı ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenen ve yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen miktardan az olmamak kaydıyla; dosyanın iş yüküne, özelliklerine ve somut durumun koşullarına göre değişmektedir. Söz konusu parametreler ışığında avukat ile müvekkil arasında serbestçe tayin edilecek avukatlık ücretine getirilen tek sınırlama, avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen miktardır.