Miras Hukuku, yaşamını yitiren gerçek kişilere ait mal varlığının akıbetini ve özel hukuk ilişkilerini düzenleyen hukuk disiplinidir. Sair yasalarla birlikte 4722 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Miras Hukuku düzenlemelerini hüküm altına alır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun üçüncü kitabında tanzim edilen miras hukuku, 495 ile 683.maddeler arasında düzenleme alanı bulmuştur. Veraset ilamı, muris muvazaası, mirasta hak ediş, vasiyetin yerine getirilmesi, reddi miras, tenkis, mirasta denkleştirme, mirastan yoksunluk ve ölüme bağlı tasarrufların iptali gibi bilumum miras konuları, miras hukukunun düzenleme alanına girer.

Miras; gerçek kişinin vefatı ile mirasçıları intikal eden özel hukuk ilişkilerinin tamamını ifade eder. Kendisine ait hukuki ilişkilerin ölümü ile birlikte düzenlendiği kişi ise mirasbırakan adıyla tanımlanır. Mirasbırakan yalnızca gerçek kişi olabilir. Zira ölüm, sadece gerçek kişilere özgü bir durumdur. Miras hukukuna göre mirasçı; mirasbırakanın terekesi üzerinde hak sahibi olan kişidir. Mirasçı, yasal mirasçı olabileceği gibi atanmış mirasçı da olabilir.

Miras Hukukunun düzenleme alanına giren bir diğer önemli husus terekedir. Tereke, mirasbırakanın vefatı ile birlikte mirasçılara intikal eden özel hukuk ilişkilerine denir. Mirasbırakanın şahsına bağlı ilişkileri tereke kapsamında değerlendirilmez. Zira bu tür ilişkiler, mirasbırakanın ölümü ile beraber sona eren ilişkilerdir. Ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakanın ölümü sonrasında yerine getirilmesini arzu ettiği hususlardır. Vasiyetname ve miras sözleşmeleri, birer ölüme bağlı tasarruf örneğidir.