Sigorta Hukuku; sigorta ilişkisi, sigorta ilişkisi taraflarının hak ve yükümlülükleri ve taraflar arasında yaşanacak uyuşmazlıkların çözümü hususunda düzenlemeler ihtiva eden hukuk dalıdır. Sigorta Hukuku düzenlemeleri, 5684 Sayılı Sigorta Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile hüküm altına alınmıştır.

Sigorta Hukuku; Sosyal Sigortalar ve Özel Sigortalar olmak üzere iki başlıkta incelenir. Belirli halk topluluklarının sosyal güvenliklerinin temini maksadıyla zaruri olan sigortalar, sosyal sigortalar olarak adlandırılır. Sosyal sigortalar kanunla kurulur ve kamu kuruluşları aracılığı ile topluma sunulur. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal sigortalara örnek olarak gösterilebilir.

Kişilerin, özel çıkarlarını birtakım tehlikelere karşı teminat altına alma gayesiyle tesis ettikleri riziko güvencesi ise özel sigorta olarak adlandırılır. Özel sigortalar; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ilgili hükmü gereği zarar sigortaları ve can sigortaları olarak ikiye ayrılır. Zarar sigortaları ise sorumluluk sigortaları ve mal sigortaları olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır. Can sigortaları da kaza sigortası, hayat sigortası ve hastalık ve sağlık sigortası olmak üzere üç ayrımda incelenir.

Deniz sigortası, denizde yaşanabilecek muhtemel rizikolara karşı gemi ve yüklerini güvence altına alır. Deniz sigortası hükümleri, deniz yoluyla yolcu transfer eden gemilerde bulunan insanlara yönelik tehlikelerde uygulanmaz. Bu nedenle deniz sigortası dışında kalan sigortaların tamamı kara sigortaları olarak adlandırılır.