Döşemealtı gayrimenkul avukatı, taşınmaz (gayrimenkul) hukukunun düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki temsil & danışmanlık hizmeti icra eder. Döşemealtı gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukukuna ilişkin edindiği bilgi, birikim ve deneyimi, müvekkillerinin ve danışanlarının yararına tahsis etmek suretiyle hizmet verir.

Döşemealtı Gayrimenkul Avukatı Çalışmaları

Özel hukuk karakterli bir hukuk disiplini olan gayrimenkul hukuku, inceleme ve düzenleme alanı bakımından son derece kapsamlı ve hacimli bir hukuk disiplinidir. Bu nedenle, gayrimenkul hukuku avukatları da çok çeşitli hukuki işler üzerinde çalışma sarf eder. Döşemealtı gayrimenkul avukatı tarafından yürütülen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Ortaklığın giderilmesi davasının açılması, takibi,
 • Farklı hukuki sebeplerle söz konusu olabilen tapu iptal ve tescil davalarının açılması, takibi,
 • Devremülk iptali ve ilgili hukuki işlemler,
 • İntifa, sükna, alım – önalım, geçit vb. hakların hukuk düzenine uygun olarak sözleşme ile ve tapuda kurulması,
 • İntifa, sükna, alım – önalım, geçit vb. haklar sebebiyle meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü,
 • Paylı mülkiyet (hisseli tapu) ile ilgili uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,
 • Kira sözleşmesi, tahliye taahhütnamesi vb. sözleşme ve protokollerin hukuka uygun şekilde hazırlanması, düzenlenmesi,
 • Taşınmaz satış sözleşmeleri, şarta bağlı karma satış sözleşmeleri, satış vaadi sözleşmeleri vs. sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi, denetlenmesi ve icrası,
 • Kiracı tahliyesi, kira bedelinin artışı ve tespiti, kiracılık ilişkisinin tespiti, iş yeri kira sözleşmesinin devrine izin vermeme gibi kira hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi,
 • Tasarrufun iptali davalarının açılması, takibi,
 • Kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve icrası, tapuyu devretmeyen müteahhide karşı tapu tescil işlemleri, kentsel dönüşüm kaynaklı sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Ecrimisil ve muhdesatın aidiyetinin tespiti davalarının açılması, takibi,
 • İstihkak, haksız el atmanın önlenmesi, haksız inşaat ve taşkın yapı, ipoteğin fekki vs. davaların açılması, takibi.

Sıralanan iş, işlem ve davalar, Döşemealtı gayrimenkul avukatı marifetiyle yerine getirir. Ayrıca, Döşemealtı gayrimenkul avukatı çalışmaları bunlarla sınırlı değildir; müvekkilinin veya danışanın, gayrimenkul hukukuna ilişkin tüm hukuki sorunlarına çözüm üretir. Uygulamada tapu avukatı olarak da bilinen gayrimenkul avukatı, yukarıda sıralanan işlere ilave olarak, tapu dairelerindeki bilumum hukuki işte de hizmet sağlar.

Antalya’da Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer?

Antalya’da taşınmaz hukukuna ilişkin davalar, davanın türüne ve uyuşmazlığın mahiyetine göre değişmekle birlikte, takriben 1 ila 3 yıl arasında sonuçlanır. Fakat, taşınmaz üzerinde hak sahibi mirasçı sayısının fazla olması, tebligatlarda yaşanan sorunlar, mahkemenin iş yükü gibi durumlar, gayrimenkul davalarının sonuçlanma süresine etki edebilir.

Gayrimenkul Avukatının Önemi

Gayrimenkul hukukundan doğan işlemler, uyuşmazlıklar ve davalar, ileri seviye hukuk bilgisi ve tekniği ile birlikte deneyim gerektirir. Bu bakımdan, şart olmamakla birlikte, taşınmaz hukuku işlerinde avukat yardımına başvurmak son derece yararlı olacaktır. Aksi takdirde, telafisi güç hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanması kuvvetle muhtemeldir.