Orman Avukatı, Toprak hukuku çeşitli tanımları bulunmaktadır. Buna göre; kullanım amacı ne olursa olsun her türlü toprak üzerindeki hukuki ilişkiyi düzenler. Söz konusu topraklar tarım toprakları olabileceği gibi tarım dışı topraklar da olabilir. Toprak Hukuku genel olarak tarımsal topraklar üzerindeki hukuki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü anlaşılır.

Orman Hukuku Nedir?

Orman Hukukunun tanımı ise;  orman olarak tanımlanan arazinin hukuksal statüsünü, kapsamını, türlerini, tespit ve tescilini ve bu alanlardan yararlanma düzenini inceleyen kurallar topluluğu olarak tanımlanabilir. Ormanlar kamu malı olarak kabul edildiğinden; ormanların kamu malları arasındaki yeri, orman tanımı, kapsamı, orman türleri, ormanlar üzerinde zilyedlik ve tapu sicili ilişkileri, ormanlardan yararlanma esasları Orman Hukukunun inceleme konularını oluşturmaktadır.

Ormancılık Hukuku ise; koruma, üretim, inşaat, ve kadastro gibi her türlü ormancılık faaliyetinin tabi olduğu kurallar topluluğu olarak tanımlanabilir.Koruma faaliyetleri Türk Ceza Hukuku, kadastro faaliyetleri ve işlemleri ise  Kadastro Hukuku kurallarına tabidir.

Orman herşeyden önce bir arazi parçası, bir taşınmazdır. Orman tanımında asli unsur arazidir. Ağaç ve ağaçcık toplulukları ormanın ayrılmaz parçasıdır ve  arazi parçasına orman niteliğini kazandırır. Hukuksal açıdan orman ilk kez 1937 tarih ve 3116 sayılı Orman Kanunu ile tanımlanmıştır. Buna göre “Kendi kendine yetişmiş veya emekle yetiştirilmiş olup da herhangi bir çeşit orman hasılatı veren ağaç ve ağaççıkların toplu halleri yerler ile  birlikte orman sayılır.”

Orman Sayılan Yerler Nerelerdir?

Orman Kadastro Yönetmeliğinde orman sayılan yerler belirtilmektedir. Bu yönetmeliklerin sırasıyla 39, 28 ve 23. Maddelerine göre; 6831 sayılı orman kanununun 1. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan tanım kapsamına giren ve aynı maddenin 2. Fıkrasındaki istisna bendlerinden herhangi birine girmediği anlaşılan yerlerle, aynı kanunun 17. Maddesinin 2. Fıkrasında sözü edilen orman içi açıklıklar orman sayılan yerlerdir.

Orman Sayılmayan Yerler Nerelerdir?

Orman sayılmayan yerler 6831 sayılı kanunun 1. Maddesinin 2. Fıkrasında onbir bend halinde sayılmıştır.

  • Sazlıklar
  • Step Bitkileri İle Kaplı Alanlar
  • Dikenlikler
  • Parklar
  • Mezarlıklar
  • Sahipli Arazide Bulunan ve Civarındaki Ormanlarda Yetişemeyen Ağaç ve Ağaçcık Nevilerinin Bulunduğu Yerler:
  • Sahipli Ziraat Arazisinde Dağınık vea Yer Yer Küme ve Sıra Halindeki Her Nevi Ağaç ve Ağaççıklarla Örtülü Yerler.

Ülkemizde orman kadastro faaliyetleri ile genel kadastro faaliyetlerinin nedeniyle birçok mülkiyet uyuşmazlığının doğmasına sebep olmuştur. Nihayetinde 2005 yılında 5304 sayılı yasa ile getirilen düzenleme ile, ormanlık alanlarda genel kadastro ekiplerince orman içinde veya bitişiğinde yapılacak tespitlerin orman kadastrosu sayılması esası kabul edilerek iş bu anlaşmazlıklar önlenme yoluna gidilmiştir.

Mevcut uyuşmazlıkların başında taşınmazın bulunduğu yörede yapılan tapu kadastro çalışmalarına nedeniyle taşınmaz maliklerine ait olan taşınmazlara orman arazisi şerhi konulmasından kaynaklanmaktadır. Çoğunlukla o ana kadar bu işlemden haberi dahi olmayan taşınmaz malikinin, taşınmazı ile ilgili satış işlemi yahut  taşınmaz üzerinde bina yapmak istediği esnada bu şerhin varlığını öğrendiği görülmektedir.

Böylesi bir durumda taşınmaz malikinin mülkiyet hakkı görünürde devam etmekle birlikte; tapu kaydında değerini tamamen yitirmektedir. Bu nedenlerle; anlatılmaya çalışılan hususlardan anlaşılacağı üzere tapulu taşınmazın beyanlar hanesine konulan orman şerhinin niteliği itibariyle mülkiyet hakkının özüne dokunan, malikin hak ve yetkilerini önemli ölçüde kısıtlayan bir kayıt olduğunda bu hususta ivedilikle hukuki yardıma başvurulması gerekmektedir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı Antalya’da ve tüm Türkiye’de Mehmet Dursun Avukatlık bürosu uzman avukatları ve konusunda uzman danışmanlarıyla birlikte hizmetinizdedir.