Antalya ceza avukatı; ceza hukuku üzerine çalışmalar yapan, uzmanlık ve yetkinlik sahibi avukattır. Ceza hukukunun düzenleme alanına giren konularda yaşanan uyuşmazlıklara hukuk danışmanlığı, davalara ise vekillik hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Somut dosyaya ilişkin tüm bilgileri toplamak, toplanan bilgiler ışığında en doğru hukuki yol haritasını belirlemek ve hukuka uygun ispat araçlarıyla maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için deneyimli bir ceza avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Antalya ceza avukatı, ceza yargılamasının soruşturma, kovuşturma ve infazı sürecinde görev alır. Soruşturma aşamasıyla başlayan ve cezanın infazı ile son bulan bu süreçte müşteki, mağdur, müdahil veya sanık adına müdafaada bulunan avukat, davanın asliye ceza mahkemesi eliyle yürütülmesi halinde ceza avukatı; davanın ağır ceza mahkemesi tarafından yürütülmesi halinde ise ağır ceza avukatı olarak isimlendirilir.

Savcılık makamınca hazırlanan iddianamenin ilgili mahkemeye ibrazı ve mahkemece kabulüyle birlikte başlayan ceza davası sürecinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için sıkı bir çalışma gerekir. Güncel mevzuat ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde yapılacak ciddi ve sıkı çalışma ile birlikte emsal davalar nedeniyle edinilen tecrübe de kullanılarak arzu edilen mahkeme kararının elde edilmesi kolaylaşacaktır. Tüm bu gerekçeler dolayısıyla ceza yargılamasında yetkin ve deneyimli ceza avukatından hukuk yardımı alınması bir bakıma hayatidir.

Ceza Avukatı Ne Yapar?

Ceza avukatı, oldukça hacimli ve kapsamlı bir hukuk disiplini olan ceza hukuku üzerinde uzmanlık sahibi avukattır. Ceza hukukunu ilgilendiren iş, uyuşmazlık ve davalarda maddi, manevi ve hukuki kayıp yaşamamak adına ceza avukatından yardım alınır. Temelde ceza davalarında görev alan ceza avukatı;

 • Ağır ceza mahkemeleri,
 • Asliye ceza mahkemeleri,
 • Çocuk ağır ceza mahkemesi,
 • Sulh ceza hakimliği,
 • İcra ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalarda sanık veya müştekinin hukuki temsilini üstlenir.

Sıralanan mahkemelerin görev alanına giren başlıca davalar, yani Antalya ceza avukatının üstlendiği davalar ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Ağır ceza davaları,
 • Asliye ceza davaları,
 • Bilişim suçları davaları,
 • Çocuk ceza davaları,
 • Ceza kararlarının istinaf veya temyizi,
 • Soruşturma ve kovuşturma işlemleri,
 • Suç duyurusunda bulunma,
 • Ceza kararlarına itiraz,
 • Cezalarda mahsup talebi.

Ceza davalarında deneyimli ve yetkin ceza avukatı desteği oldukça önemlidir. Bir ceza avukatının deneyimi ve yetkinliği; suç tipleri üzerindeki hakimiyet, adli hataların önlenmesi, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere mevzuat bilgisi, müvekkiline en doğru hukuki desteği sağlaması ve mesleğinin gerektirdiği tüm sorumluluklarını dikkat ve özen yükümlülüğü altında icra etmesiyle tespit edilir.

Ceza Avukatının Rolü ve Önemi

Hukuk; toplum barışı, güvenliği, birey haklarının güvence altına alınması ve yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için uygulanan kurallar düzenler. Kendi içinde birçok alt disipline ayrılan hukuk, kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere temelde iki ayrımda incelenir. Oldukça kapsamlı bir hukuk dalı olan ceza hukuku; suç teşkil eden fiilleri, suç oluşturan fiillere karşılık yaptırımları ve yaptırımların uygulanma şeklini düzenleme altına alır. Ceza avukatı, suç kapsamında değerlendirilen davranışları ve bu davranışlara karşın uygulanacak yaptırımları düzenleyen ceza hukukuna hâkim avukattır.

Ceza hukuku kapsamında suç teşkil eden davranışlar neticesine adli para cezası ve hapis cezası olmak üzere iki tür yaptırım öngörülmüştür. Ceza davaları neticesinde hürriyeti kısıtlayıcı ve son derece ağır ceza yaptırımları söz konusudur. Bu itibarla adil bir yargılama yapılması, yargılama sürecinde etkin ve etkili bir savunma ileri sürülmesi fevkalade önemlidir. Sürecin titizlikle ve ciddiyetle takip edilerek maddi gerçeğin açığa çıkarılması ve hukuki kayıpların yaşanmaması için ceza avukatından hukuk yardımı alınması elzemdir.

Antalya Ceza Avukatı Ücretleri

Antalya ceza avukatı ücretleri söz konusu olduğunda kesin ve sarih bir miktar ifade etmek yanıltıcı olacaktır. Zira evleviyetle ceza avukatı tarafından dosya ve mevcut duruma ilişkin değerlendirilme yapılması gerekir. Somut dosyanın özelliklerini, koşullarını ve iş yükünü gözeten ceza avukatı, müvekkili ile bir araya gelerek serbestçe ücret tayin eder. Avukat ile müvekkil arasında serbestçe belirlenecek ücreti sınırlayan tek bir faktör vardır. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve her yıl yayınlanan asgari ücret tarifesinde öngörülen miktardan daha az bir tutar üzerinde anlaşma yapılması mümkün değildir.