Antalya Kepez Avukatı; hak ve kanun işlerinde talep edenlere hukuki rehberlik yapan, mahkemelerde bir başkasının hakkını arayan, koruyan ve bu faaliyetler için yasanın aradığı şartları haiz olan hukukçudur. Birey, toplum ve devletin birbirleri ile olan ilişkilerini kurallar ile düzenleme altına alan ve bunu kamu gücü ile destekleyen normatif bilime hukuk denir. Hukuk kuralları ile müşterek yaşamın güven ve huzur içinde seyretmesi sağlanır. Birey, toplum ve devlet ilişkisinde müşterek menfaati ve ortak iyiliği gözeten hukuk kuralları, devlet tarafından yaptırıma bağlanmıştır.

Hukuki Temsil ve Hukuk Danışmanlığının Önemi

Türk Hukuk Sisteminde yargının üç temel sac ayağı vardır. Avukatlar, müdafaa fonksiyonu ile yargının temel sac ayaklarından birini oluşturur. Hak arama hürriyetinin güvencesi hüviyetinde bulunan avukatlar; adaletin tesis edilmesinde oldukça büyük öneme sahip meslek mensuplarıdır. Kişiler, çeşitli nedenler dolayısıyla yargılamaya taraf olabilir. Yargılamanın adilane tezahürü, hukuki kayıpların yaşanmaması, maddi ve zaman açısından zarar görülmemesi adına avukat yardımı gereklidir.

Yargılamaya taraf olan kişiler, duydukları hukuki yardım nedeniyle kendileri için vekil tayin ederler. Somut uyuşmazlığın konusuna göre alanında en yetkin ve uzman avukatı vekil tayin etmek suretiyle yaşadıkları uyuşmazlıklara çözüm yolları ararlar. Bir avukat nezaretinde yürütülen yargılamada, uyuşmazlığın çözümü için avukat marifetiyle etkin hukuki çözüm yolları ileri sürülür, davanın ciddiyetle ve titizlikle takibi sağlanır.

Antalya Kepez avukatı; Antalya’nın Kepez ilçesi başta olmak üzere Antalya’da teşekkül etmiş mahkemelerde görülen bilumum davalarda hukuki temsil hizmeti verir. Öte yandan, avukatlık mesleğine duyulan gereksinimin yegâne sebebi mahkemelerde hukuki temsil değildir. Kişiler, günlük yaşamında karşılaştıkları hukuki konularda nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin bilgi alma, bu sayede hukuki kayıp yaşamama refleksi gösterir. Dolayısıyla Antalya Kepez avukatı yalnızca hukuki temsil hizmeti değil, hukuki danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

Antalya Kepez Avukat Ücretleri

Avukatlık mesleğinin nasıl icra edileceğine ilişkin tüm hususlar, Avukatlık Kanunu ile tanzim edilmiş ve hükme bağlanmıştır. Avukatlar, ifa edecekleri hukuki iş, işlem ve danışmanlık faaliyetlerinde işbu kanun hükümlerine tabidir. Avukatların mesleki faaliyetleri düzenlediği gibi, mesleğini icra ederken sağladığı hizmetlere karşın talep edeceği ücret de tamamen avukat tasarrufunda değildir. Türkiye Barolar Birliği her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlar.

Barolar Birliği tarafından düzenlenen Asgari Ücret Tarifesi ile avukatların mesleki faaliyetlerine mukabil talep edecekleri ücrete alt limit getirilmiştir. Buna göre Antalya Kepez avukat ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen miktarın altında olamaz. Fakat bu noktada önemli bir ayrıntı mevcuttur. Avukatlık ücretine getirilen sınırlama, talep edilecek ücretin alt limitine ilişkin sınırlama olup, avukat tarafından talep edilecek ücrete üst limit sınırlaması getirilmemiştir. Dolayısıyla, avukatların asgari ücret tarifesinde yer alan miktarın üzerinde bir ücret talep etmesi tabiidir.

Avukatlar tarafından yerine getirilen hukuki iş ve işlemler, takip faaliyeti ve her türlü hukuki danışma Avukatlık Kanunu m.164 dolayısıyla ücrete tabi kılınmıştır. Daima ücretsiz danışmanlık veren ve meslektaşlarına karşı haksız rekabet yaratan avukat hakkında idari yaptırım uygulanması mümkündür. Avukatın uygulayacağı fiyatlandırma, maktu fiyatlandırma değildir; dosyanın özelliklerine, koşullarına ve iş yüküne göre farklı ücretler söz konusu olacaktır.

Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Türk Hukuk Sisteminde avukat ile temsil mecburiyeti bulunmaz. Herkes, mahkeme huzurunda kendisini temsil ve müdafaa hakkını haizdir. Kişi, adli ve idari mahkemelerde davacı ya da davalı sıfatı ile; ceza mahkemelerinde sanık yahut katılan sıfatı ile ve en nihayetinde icra dairelerinde ise alacaklı veya borçlu sıfatı ile hukuki işlemde bulunabilir, duruşmalarda kendisini temsil edebilir. Fakat bu durum, uygulamada birçok örnekte olduğu gibi telafisi güç maddi ve hukuki kayıpların yaşanmasına zemin hazırlar. Zira hukuk normatif bir bilim dalıdır ve hatalı – ihmali işlemlerde bulunulmaması için uzmanlık gerektirir.

Hukuki iş, işlem ve takip faaliyetinin bilgi ve tecrübeden noksan biçimde ifa edilmesi, telafisi imkânsız kayıpların ve dolayısıyla hak kayıplarının yaşanmasına neden olabilir. Hukuki kayıpların yanı sıra emek yönünden ve maddi açıdan da kayıplar söz konusu olacaktır. Bu tür menfi durumların muhatabı olmamak adına deneyimli ve uzman bir Antalya Kepez avukatından hukuki yardım almak en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır.