Sağlık hizmeti alacaklısı ile hizmet verenler arasındaki ilişkiler, sağlık hukuku düzenlemeleri ile hüküm altına alınmıştır. Sağlık hukuku ile bu alanda meydana gelen uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği belirlenmiştir. Uyuşmazlıkların çözümü adına açılan davalarda görev alan, sağlık hukukuna ilişkin hukuk danışmanlığı veren avukatlar, sağlık avukatı olarak adlandırılır. Oldukça geniş ve hacimli bir hukuk dalı olan sağlık hukuku; kamu sağlığı, aile sağlığı ve toplum sağlığı gibi birçok konuyu tazammun eder. Oldukça kapsamlı olan bu hukuk dalına ilişkin yaşanan uyuşmazlıklarda hukuki kayıp yaşamamak adına deneyimli ve yetkin bir Antalya sağlık avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Sağlık Hukuku Kapsamında Ceza Davaları

Sağlık hukuku kapsamında açılan ceza davalarının birçoğu, tıbbi müdahalelerin hatalı olmasından ve yanlış tedavi uygulamalarından mürekkeptir. Hatalı veya yanlış uygulamalar dolayısıyla açılan davalar, malpraktis davası olarak isimlendirilir. Kamu sağlığının tehlikeye sokulması başlığı altında açılan davalar, ceza davaları arasında sayılır. Mevzuata yeni giren kanunlar çerçevesinde, sağlık hizmeti sunan kişilerin maruz kaldığı şiddet de ceza davaları kapsamında değerlendirilir. İşbu davalarda hapis cezası ile birlikte maddi ve manevi tazminat da söz konusudur. Ancak sürecin ciddiyetle ve titizlikte takip edilmesi, kısa sürede arzu edilen yönde sonuçlanması adına sağlık avukatı yardımı önemlidir.

Antalya Sağlık Avukatı Tarafından Verilen Hizmetler

Antalya sağlık avukatı tarafından sağlanan hizmetler, sağlık hukukunun kapsamlı bir disiplin olması dolayısıyla oldukça fazladır. Ancak genel olarak icra edilen hizmetleri sıralamak gerekirse;

  • Malpraktis davaları,
  • Sağlık hukukuna ilişkin hukuk danışmanlığı,
  • Sağlık kurumu personeli ile kurum arasındaki sözleşmelerin hazırlanması, tanzim edilmesi,
  • Sağlık personelinin yanlış teşhisi, hatalı tıbbi müdahalesi dolayısıyla ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Hastanelere karşı açılan iş davaları,
  • Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç ham maddelerine dair üretim, dağıtım ve distribütörlük işlemleri için sözleşme hazırlanması,
  • Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Sağlık personeli ve hastaların sigorta uyuşmazlıklarının çözümü,
  • İlaç patentleri ve markalar dolayısıyla yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Özel sağlık kuruluşları için hukuki danışmanlık hizmeti.

Antalya Sağlık Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Antalya sağlık avukatı, hastaların yasalar dolayısıyla sahip olduğu hakları teminat altına almak amacıyla açılan davaların takibini sağlar. Tıp hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlar ile hasta arasında yaşanan uyuşmazlıkların yargı yoluyla kısa sürede çözümlenmesi adına davada görev alır. Deneyimli bir sağlık avukatı; ceza hukuku, tazminat hukuku ve disiplin hukuku başta olmak üzere sair hukuk dallarına hâkim hukuk uzmanıdır.

Antalya Malpraktis Avukatı

Bilgisizlik, deneyimsizlik yahut özensizlik gibi sebepler dolayısıyla yanlış teşhis ve hatalı tedavi uygulanması sonucunda hastanın zarar görmesi durumuna malpraktis adı verilir. Malpraktis söz konusu olduğunda maddi ve manevi tazminat yükümlülüğü doğar. Hekim ya da sağlık kuruluşunun; bilgisizlik, deneyimsizlik veya özensizlik nedeniyle hastaya zarar vermesi halinde açılan davalara malpraktis davaları, malpraktis davalarında hukuki temsil faaliyetini icra eden avukatlara ise Antalya malpraktis avukatı denir.

Malpraktis davalarında arzu edilen mahkeme ilamının kısa sürede hasıl olması için, mevcut dava dosyasının hukuk bilgisi ve deneyimi kapsamında takip edilmesi, gerekli işlemlerin yasal süreleri içerisinde ifa edilmesi gerekir. Aksi takdirde telafisi güç hukuki ve maddi kayıpların yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle, sağlık hukukuna hâkim uzman bir malpraktis avukatından yardım almak ve davanın avukat marifetiyle yürütülmesini sağlamak en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır.