Ticaret Hukuku; ticarete ilişkin bilumum hukuki düzenlemeyi ve mevzuatı tazammun eden hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku; tacirler, işletmeler ve bireyler arasındaki ticari ilişkileri ve ticari ilişki taraflarının hak ve ödevlerini düzenleme altına alır. Ticaret Hukuku hükümlerinin kahir ekseriyeti Türk Ticaret Kanunu’nda vücut bulmuştur. Bunun yanı sıra Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da Ticaret Hukuku hükümlerinin düzenleme alanı bulduğu kanunlardandır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari ilişkilerin sağlıklı bir biçimde tesis edilmesi, devam etmesi ve sona ermesi hususunda hükümler düzenlenmiştir. İşbu düzenlemeler uyarınca Ticaret Hukuku üç ayrımda incelenir. Bunlar; ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve şirketler hukukudur.

Tacir ile ticari işletmesinin faaliyetlerinin düzenlendiği hukuk dalı, ticari işletme hukukudur. Tacir, ticari işletmeyi idare eden ve yöneten kişidir. Türk Ticaret Kanunu m.11 ile 123 arasında düzenleme alanı bulan ticari işletme hukuku; ticari işletme, haksız rekabet, cari hesap, ticari işletmenin kuruluşu, ticari işletmenin devri ve tacir olmanın hükümleri gibi konularla ilgilenir.

Şirket, iki veya daha fazla kişinin bir sözleşme ile mal ve emeklerini birleştirmek suretiyle oluşturdukları topluluktur. TTK uyarınca; kolektif, komandit, limited, kooperatif ve anonim olmak üzere beş tane şirket türü bulunur. Şirketlere ilişkin yasal düzenlemeleri tazammun eden hukuk dalı, şirketler hukukudur. Şirketler Hukuku, Türk Ticaret Kanunu m.124 ile 644 arasında hüküm altına alınmıştır.