Konyaaltı gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukukundan doğan iş ve davalarda hukuki temsil & danışmanlık hizmeti verir. Özel hukuk karakterli bir hukuk disiplini olan gayrimenkul (taşınmaz) hukukunda uzmanlık ve deneyim sahibi olan Konyaaltı gayrimenkul avukatı, müvekkili ve danışanının hak – menfaat dengesini gözetmek suretiyle hukuki yardım sağlar.

Konyaaltı Gayrimenkul Avukatı Ne İş Yapar?

Konyaaltı gayrimenkul avukatı, Antalya’da görülen taşınmaz davaları başta olmak üzere, gayrimenkul hukukunun düzenleme alanına giren her türlü hukuki iş ve uyuşmazlıkta hukuki destek sağlar. Sahip olduğu bilgi ve birikimi, müvekkilleri ve danışanlarının yararına tahsis eden Konyaaltı gayrimenkul avukatının icra ettiği başlıca hizmetler şunlardır:

 • Tapı iptal ve tescil davası, tapu kaydının düzeltilmesi davası vs. taşınmaz davalarına ilişkin başvuru ve takip,
 • Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de mülk edinmesi ve tapu kayıtlarının hukuk çerçevesinde tesis edilmesi,
 • Gayrimenkuller üzerinde kurulabilen hakların kurulması işlemleri,
 • Alım, önalım, geri alım hakkı davalarının takibi ve tapuda tescili,
 • Ev, iş yeri, arsa, arazi vs. taşınmazlara ilişkin alım satım sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, feshi işlemleri,
 • İpotek tesisi, kaldırılması işlemleri,
 • Eser sözleşmesi, ipotek sözleşmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri vs. taşınmaz hukukuna dair sözleşmelerin hukuka uygun çerçevede hazırlanması, düzenlenmesi.

Gayrimenkul Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Hukuk düzenimiz, ceza avukatı ile temsilin mecbur olduğu davalar haricinde hiçbir dava için avukat ile temsil edilmeyi şart koşmamıştır. Bu bakımdan, gayrimenkul hukuku davalarında da avukat ile temsil edilmek şart değildir. Taraflar, avukat yardımı olmaksızın dava açabileceği gibi avukat ile temsil edilmeden de dava takibini sağlayabilir.

Fakat, uygulamadaki birçok davadan açıkça anlaşılmaktadır ki, avukat marifetiyle takip edilmeyen gayrimenkul hukuku davalarında telafisi güç hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşamaktadır. Zira, taşınmaz davaları ileri düzey hukuk bilgisi, tekniği ve dava deneyimi gerektirdiğinden, tarafların hatalı veya ihmali işlemleri sonucunda menfi sonuçlar yaşanabilmektedir.

Antalya’da Gayrimenkul Davası Masrafları Ne Kadardır?

Antalya’da görülen gayrimenkul davaları için net ve kesin bir masraf ifade etmek mümkün değildir. Zira, gayrimenkul hukuku davaları çok farlı tipte ve çeşitte olduğu için, her bir dava özelinde ayrı bir değerlendirme yapmak icap eder. Ancak, dava masraflarını takribi bir çerçevede ifade etmek gerekirse, gider kalemleri şunlardır:

 • Başvurma harcı,
 • Peşin harç,
 • Keşif yolluğu,
 • Keşif araç gideri,
 • Bilirkişi gideri,
 • Vekalet harcı,
 • Vekalet pulu,
 • İstinaf kanun yoluna gidilmesi halinde ise istinaf başvuru harcı, istinaf karar harcı ve istinaf avansı.

Konyaaltı Gayrimenkul Avukatı Ücretleri

Konyaaltı gayrimenkul avukatı ücreti, gayrimenkul avukatı ile avukat yardımına başvuran kişi arasında serbestçe belirlenir. Bu serbestliğe getirilen tek sınırlama, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesidir. Buna göre, avukatlık ücreti, söz konusu tarifede öngörülen ücretten az olmamak kaydıyla belirlenir.