Hukuk kuralları toplumsal yaşamın düzenlenmesinde devreye giren kaideler olurken medeni hukuk aracılığı ile kişilerin tüm yaşamını ilgilendiren özel ilişkileri organize edilir. Medeni hukukun alt dallarından söz etmek gerekli olduğunda bu konuda karşılaşılan başlıklar arasında kişiler hukuku, aile hukuku ya da miras hukuku gibi çeşitli hukuk dallarından söz etmek doğru olur. Medeni hukuk nedir? Kişilerin merak edeceği konulardan biridir.

Toplum içerisinde yaşayan tüm bireyler bir arada bulunur. Bu yaşayış esnasında hiç kimse sınırsız bir özgürlüğe sahip olamazken kaosun önlenmesi için kaideler çerçevesinde toplum nizamının korunması gerekli olur. Bu durumda da hukuk kurallarının varlığı devreye girmektedir.

Toplum içerisinde sağlanmak istenen nizamın işleyişi için her kültürde farklı bir düzenlemeye ihtiyaç olabilirken bu durum ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Toplumsal davranış kuralları olarak adlandırılan kaideler ahlak kuralları, örf-adetler, din kuralları ve hukuk kuralları olarak sınıflandırılabilirler.

Toplumsal davranış kuralları ile kişilere yaşamın içerisinde ne yapmaları gerektiği ya da neleri yapmamaları gerektiği anlatılmaya çalışılır. Bu kaideler içerisinde yer alan emir ve yasaklar sayesinde sosyal yükümlülükler kişilere hatırlatılmış olur.

Hukuk kurallarının toplumsal davranış kurallarının içerisinde yer almasına bağlı olarak bu kaidelerin bazı işlevlere sahip olduğu görülürken bireylerin özel yaşamları bu hukuk kuralları ile düzenlenir. Çeşitli alt dallara sahip olması nedeni ile merak edilenler arasında medeni hukuk nedir? Sorusu bulunur.

Toplumsal davranış kuralları ile toplumsal alanda bazı düzenlemeler yapılırken bu kaidelerden biri de hukuk kuralları olur. Toplum yaşamında bu tür kuralların bazı işlevleri olurken bunlardan bazıları şu şekilde açıklanabilir:

 • Toplumsal çatışmaların önüne geçmek ve barış ortamı yaratmak
 • Kişiler arası ilişkilerde denge oluşturma ve sosyal ilişkileri düzenleme
 • Kişilerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasını sağlama

Hukuk kurallarına toplumun olduğu her yerde ihtiyaç duyulur. Hakların tanımlanmasında hukuk kurallarından yararlanılırken toplumsal düzenin sağlanmasında gerekli olan tüm kaideler hukuk kapsamında ele alınır. Medeni hukuk kişiler arasındaki özel ilişkilerin düzgün olarak yürütülmesinde gerek duyulan bir alandır.

Hukuk kuralları ihlal edildiğinde karşılığında bir yaptırım uygulanırken bireyler bu kaidelere uymakla yükümlü tutulurlar. Hukuk kurallarına uyulmadığında fertlerin buna uyması için devreye giren bir gücün varlığından söz etmek doğru olur.

Medeni Hukuk Dalları

Medeni hukuk nedir? Sorusuna istinaden bilinmesi gerekenlerden biri de medeni hukuk dalları olur. Medeni hukuk ile kişiler arasındaki tüm özel ilişkilerin düzenlenmesi amaç edinilirken hukuk kaideleri ile toplumsal yaşamın düzenlenmesine çalışılır.

Bundan dolayı da medeni hukukun dalları devreye girer. Bunlar arasında yer alan bazı başlıklar ise şu şekilde tanımlanır:

 • Kişi hukuku
 • Aile hukuku
 • Miras hukuku
 • Eşya hukuku
 • Borçlar hukuku

Hukuktan söz edildiğinde kamu hukuku ve özel hukuk başlığı altında konunun ele alınması gerekirken medeni hukukun alt dalları ayrıca açıklanması gereken bir konudur. Medeni hukuk kendi içerisinde alt başlıklara ayrılırken bunlar arasında kişi hukuku, aile hukuku, eşya hukuku gibi bazı alt dallar yer alır.

Türk Medeni Kanunu

Türk medeni kanunu 2002 yılında yürürlüğe giren ve 4721 sayılı kanun olarak adlandırılırken kişiler hukuku, eşya hukuku, aile hukuku ve miras hukuku olarak dallara ayrılmaktadır. Borçlar hukukunun ise ayrı bir kanunla düzenlendiği görülür.

Kamusal haklar ve özel haklar iki başlık altında değerlendirilirken hak kavramının hukuk aracılığı ile korunan ve sahibine de hukuktan yararlanma yetkisi tanıyan menfaatler olduğunu söylemek doğru olur.

Kişilerin kamusal hakları arasında siyasi, sosyal ve ekonomik hakların varlığından söz etmek gerekirken özel haklar mutlak ve nisbi haklar olarak ayrılır.

Medeni Usul Hukuku

Özel hukuk yargılama usulleri arasında yer alan medeni usul hukuku çekişmeli yargı ve çekişmesiz yargı olarak kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Medeni usul hukuku ile mahkemelerdeki yargılamaların nasıl yürütüleceği açıklanır.

Çekişmesiz olarak adlandırılan yargılama usullerinde şartların sağlanması durumunda basit yargılama usulleri uygulanırken bu tür bir yargılamanın ayrı bir bölüm olarak düzenlendiği görülmektedir. Medeni usul hukukunu kapsadığı konu başlıklarından bazıları ise şunlardır:

 • Mahkemelerin yetki ve görevlerinin yanı sıra davaların açılma şartları ve çeşitleri
 • Hakimlerin hukuk açısından sorumlulukları
 • Yargılama ilkeleri
 • Kanun yolları

olarak belirtilmektedir.